Algemene voorwaarden van Just Add Copy

 

De opdrachtgever wordt genoemd: u, uw, jij, jou, jouw, je of jullie.

De leverancier wordt genoemd: ik, mij, me, mijn of copywriter (Francine van den Brink , copywriter bij Just Add Copy)

Opdrachtgever en leverancier samen worden genoemd: wij, we of ons.

De diensten die ik lever: schrijven van webteksten, teksten voor nieuwsbrieven, blogs op verzoek, artikelen, redigeren en nalopen van teksten en corrigeren & optimaliseren voor SEO-doeleinden. Dit wordt genoemd: het geschreven werk, de tekst(en), de blogs(s), de nieuwsbrief.

 

Samenvatting:

 

Ik doe mijn best jou de best-mogelijke en correcte teksten te leveren voor je website, nieuwsbrief, blog en overige online teksten zoals social-media.

 

Wij spreken een termijn af wanneer de teksten klaar zijn, en ik hou me daar aan tenzij er sprake is van overmacht.

 

We spreken een termijn af wanneer je mij betaalt voor het geschreven werk. Jij houdt je aan die termijn.

 

Jij bent volledig en eerlijk over de informatie die je me aanlevert ivm het te schrijven werk, en ik ga eerlijk en integer om met die (vertrouwelijke) informatie.

 

Wij houden ons aan alle overige afspraken die er gemaakt zijn.

 

Algemeen:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij. Indien jij namens een derde partij handelt gelden de Algemene Voorwaarden ook voor hen. Het is jouw verantwoordelijkheid om die derde partij daarover te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in geval van schade of niet nagekomen verplichtingen, ook als die veroorzaakt zijn door de derde partij.

 

Overeenkomst en offerte

2. Een overeenkomst kan telefonisch, schriftelijk, per mail of mondeling tot stand komen.

3. Na overeenkomst ontvang je een offerte per mail.

4. Een offerte is vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.

5. Een offerte gaat over in een opdracht na mondelinge en/of schriftelijke instemming met de offerte.

 

Geheimhouding

6. We zijn duidelijk naar elkaar over zaken waar geheimhouding op rust. We gaan integer om met deze geheimhoudingsplicht.

 

Opdracht

7. Ik voer de opdracht uit zoals afgesproken, maar ik ben niet verantwoordelijk voor resultaat of gevolgen na online-zetten of publicatie van het geschreven werk.

8. Ik lever het geschreven werk in foutloos Nederlands met standaard-spelling.

9. Ik schrijf de teksten nav de informatie die jij me aanlevert mbt. het product, je bedrijf, je dienst etc. Jij bent verantwoordelijk voor volledige en juiste informatie die aan de basis komt te liggen van de teksten.

 

Concepttekst en herziening

10. Ik lever je een concept tekst aan op basis van informatie die jij me hebt verstrekt.

11. Jij kijkt deze tekst na op fouten, onvolledigheden, onjuistheden, onwaarheden en andere zaken die je wilt herzien.

12. Jij laat mij schriftelijk weten wat je wilt wijzigen.

13. Ik voer de wijzigingen door in een 2e concept tekst en lever je die aan.

14. Jij kijkt de 2e concept tekst na op fouten, onvolledigheden, onjuistheden, onwaarheden en andere zaken die je wilt herzien.

15. Jij laat mij schriftelijk weten wat je wilt wijzigen in de herziene 2e concepttekst.

16. Ik voer de wijzigingen door in de 2e concept tekst en zet deze om in een definitieve tekst.

17. Voor extra wijzigingen of verzoeken die buiten deze 2 herzieningsrondes vallen ontvang je een nieuwe offerte op basis van uurtarief.

 

Tussentijdse wijziging of opschorting van de opdracht

18. Indien je, na instemming met de offerte, de opdracht wilt wijzigen laat je mij dit zo snel mogelijk weten. Je ontvangt dan mogelijkerwijs een nieuwe offerte.

19. Indien je, na start van de opdracht, de opdracht wilt wijzigen of stopzetten laat je mij dit zo snel mogelijk weten. Als ik reeds werk heb verricht voor deze opdracht geldt het uurtarief voor de gewerkte tijd.

20. Als jij de opdracht wijzigt, uitstelt of stopzet ben ik niet verplicht tot het aanleveren van incomplete, reeds-geschreven teksten.

21. Ingrijpende wijzigingen in de teksten door jou ontslaat jou niet van betalingsverplichting.

22. Ik heb altijd het recht een opdracht te staken of stop te zetten. In dat geval vervalt jouw betalingsverplichting, tenzij mijn beslissing is voortgekomen nav fouten, onjuiste informatie, onzorgvuldigheden of wangedrag van jou.

23. Indien ik door overmacht (ziekte, aardverschuivingen, brand, en soortgelijke rampen) de opdracht niet kan uitvoeren dan laat ik jou dat zsm. weten en vervalt jouw betalingsverplichting.

 

Levering

24. De datum van definitieve oplevering van de teksten wordt besloten in overleg

25. Ik doe mijn best de deadline te respecteren. Indien dit, door redenen, niet haalbaar is van mijn kant zal ik je dit natuurlijk laten weten.

26. Jij doet je best de benodigde informatie voor het schrijven van de teksten op tijd aan te leveren zodanig dat de deadline van aanlevering van de teksten niet in gevaar komt.

27. De concept teksten lever ik aan in pdf. of niet-bewerkbaar Google Drive document.

28. De definitieve teksten lever ik aan in platte tekst, Google Drive document of pdf. formaat. Overleg hierin is mogelijk.


 

Auteursrechten

29. Zolang de teksten niet definitief zijn gemaakt, blijven alle rechten bij mij.

30. De tekst, zoals afgesproken bij de opdracht, mag jij publiceren op 1 medium. Alle publicaties naast dat ene medium gaan in schriftelijk overleg met mij. Ik kan jou voor herpublicaties een vergoeding vragen.

31. Jij mag teksten niet doorverkopen en publicatierecht overdragen op anderen buiten jou en mij.

32. Bij auteursrechtelijk beschermde werken ben jij verplicht mijn naam te vermelden. deze verplichting geldt niet als ik zelf aangeef dat dit niet hoeft.

33. Ik kan van jou eisen dat je mijn naam niet vermeldt onder een werk of een pseudoniem gebruikt.

34. Op basis van de Auteurswet kan ik publicatie van mijn werk verbieden. Als jij mijn werk ingrijpend wijzigt bijvoorbeeld.

35. Indien de opdracht wordt stopgezet doordat jij de Auteurswet niet naleeft blijf jij verplicht tot het betalen van de factuur behorende bij die opdracht.

36. Indien jij inbreuk maakt op mijn auteursrecht dan ben je mij een schadevergoeding verschuldigd die redelijk is tov. de mate van inbreuk. Jij mag niet:

  • publiceren zonder naamsvermelding, tenzij anders overeengekomen

  • mijn werk ingrijpend wijzigen zonder overleg

  • overgaan tot herpublicatie of vermenigvuldiging op andere media zonder overeenstemming

37. Ik zal niet, zonder toestemming, werk van anderen gebruiken.

 

Vrijwaring

38. Jij vrijwaart mij van iedere aansprakelijkheid indien je negatieve gevolgen ervaart na het publiceren van de teksten. Deze vrijwaring gaat in op het moment dat jij de definitieve teksten publiceert en openbaar maakt.


 

Aansprakelijkheid

39. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit publicatie van teksten, tenzij die schade voortkomt uit opzettelijke roekeloosheid van mijn kant. De maximale schadevergoeding, indien van toepassing, zal maximaal het factuurbedrag bedragen.

40. Ik ben niet aansprakelijk voor jouw gevolgschade, inkomstenderving, imagoverlies of verlies van spaargelden.

41. Als opdrachtgever ben jij altijd eindverantwoordelijke voor het controleren van de inhoud, vorm, kwaliteit en juistheid van de teksten.


 

Betaling

42. Facturen verzend ik digitaal, per mail.

43. Op facturen zit een betaaltermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

44. Indien je de betalingstermijn overschrijdt ben ik gerechtigd om wettelijke rente te 45. verrekenen met het factuurbedrag.

Indien je de factuur niet betaalt, na aanmaning, schakel ik het incassobureau in en ben jij ,naast het factuurbedrag, ook de incassokosten verschuldigd.

46. Bij betaalproblemen breng jij mij zsm. op de hoogte en zoeken we naar een goede oplossing.

47. Als ik het vermoeden heb dat jij de factuur niet gaat of kunt betalen, bijvoorbeeld door faillissement, dan heb ik het recht de opdracht op te schorten danwel te annuleren. Jij bent dan wel verplicht de reeds gewerkte uren aan mij te voldoen.

48. Indien je besluit aangeleverde definitieve teksten niet te gebruiken, dan ben jij nog steeds verplicht tot het betalen van de factuur.

 

Geschillen

49. Op elke overeenkomst tussen jou en mij is het Nederlands recht van toepassing.

Indien er tijdens de uitvoering een geschil, conflict of verschil van mening ontstaat dan lossen we dit samen op.

50. Indien een geschil niet oplosbaar blijkt, en we hier rechtspraak bij nodig hebben dan leggen we dit bij de rechtbank in mijn regio.